Tento generátor som vytvoril ako projekt mojej bakalárskej práce.

    Zadanie práce bolo vytvoriť len modulátor AM signálu, takže som mal nezviazané ruky. Miesto čistého modulátora som sa rozhodol trošku vylepšiť zadanie aj napriek tomu že " iniciatívny blbec je horší ako triedny nepriateľ". Aspoň som mal o čom písať ;) V práci je spracovaná trošku teória signálov, teória tvorby spektier a teória AM,FM a PM modulácií a popis samotného výrobku. 

   

Abstrakt 

Práca je z teoretického hľadiska zameraná na špecifikáciu základných druhov analógových modulácii, z praktickej časti je zameraná na návrh laboratórneho pracoviska pre tvorbu vybraných druhov modulácií. Bakalárska práca je rozdelená na 3 kapitoly a časť príloh. Prvé dve kapitoly sú zamerané na teoretické poznatky nutné k analýze vybraných druhov modulácií, tretia kapitola sa zaoberá praktickým návrhom laboratórneho pracoviska a pokračuje v časti príloh, ktorá obsahuje namerané výsledky.

Autor práce na základe realizácie konkrétnych druhov modulácie potvrdil známe skutočnosti o tvorbe postranných pásiem analyzovaných v kapitole číslo dva. Dosiahnuté výsledky môžu byť uplatnené pri výučbe a odporúča sa využitie navrhnutého laboratórneho prípravku

 

    Fajn, vedel som že chcem spraviť, teraz som potreboval vedieť čo použiť. Nakoľko to malo produkovať amplitúdovo modulovaný signál, po predchodzej teoretickej príprave som vedel že potrebujem jeden generátor nízkej frekvencie a jeden generátor vysokej frekvencie. Od vedúceho práce som dostal úlohu aby sa 4 signály nízkej frekvencie dali prepínať a odpínať a sčítavať. To znamenalo pre mňa že musím použiť 4 nezávisle pevné generátory NF signálu. Po rade testov som zvolil najmenšie zlo (čo som potom značne oľutoval že som tvolil práve túto cestu) v podobie Wienových oscilátorov. Ako generátor vysokej frekvencie bolo najjednoduchšie použiť DDS modul s AD9850 z ebayu ktorý obsahuje aj výstupný rekonštrukčný filter. Toho som sa trošku obával ale merania neskôr ukázali že je v pohode.

 

Prácu je možné stiahnuť : TU