Ako generátor nízkej frekvencie je použité zapojenie operačného zosilňovača ako wienov oscilátor. Prvkom ktorý určuje frekvenciu kmitov je pásmový priepust s wienovým článkom. Frekvencia kmitov oscilátora bude približne rovná kritickej frekvencii wienovho článku a určíme ju podľa (33).

                                                                                f0=1/2*pi*R*C  (33)

 

    Zosilňovací stupeň v oscilátore musí byť volený tak aby boli splnené všeobecné podmienky kmitania. Napäťové zosilnenie Au≥3, fázový posun ϕA=+/-k*360° (k=0,1,2,3,...). Wienov článok patrí medzi filtre prvého radu a ide o spojenie jednoduchého integračného (R1+C2) a derivačného článku (C1+R2). Oscilátor s využitím wienovho článku má dobrú stabilitu kmitov a malé tvarové skreslenie

Obr.Zapojenie pásmovej priepuste s wienovým článkom

 

 Obr.Schéma generátora modulačnej frekvencie

 

    Časť operačného zosilňovača OZ5B pracuje ako oscilátor. Prvky R31,C22,C21,R29 tvoria wienov článok a od hodnôt týchto súčiastok závisí výsledná frekvencia. Tento článok je ladený podľa (33) na frekvenciu 1000Hz. Pre frekvenciu 1000Hz by bola hodnota kondenzátorov 23nF. Táto hodnota sa v rade nevyskytuje, najbližšia je 22nF čo spolu s výrobnými toleranciami rezistorov malo za následok posunutie frekvencie o približne 70Hz smerom hore. Na stabilizáciu amplitúdy sa využíva nelineárny prvok, v tomto prípade je použité antiparalelné zapojenie kremíkových diód 1N4148. Trimer P5 spolu s R30 zabezpečuje dosiahnutie podmienky kmitov. Pre presné doladenie je použitý precízny 10otáčkový typ. Druhá časť operačného zosilňovača tvorí oddeľovací stupeň s veľkým vstupným odporom a napäťovým ziskom rovný 1. Na výstupe sa nachádza trimer P6 ktorý tvorí záťaž pre oscilátor a je ním možné presné doladenie amplitúdy výstupnej frekvencie. Pri výbere operačných zosilňovačov bol kladený dôraz na ich maximálnu šírku prenášaného pásma, nízke skreslenie, nízky šum a schopnosť pracovať do nízkej záťaže. Na základe týchto požiadaviek bol zvolený typ LM4562 [9] od firmy National Semiconductor. Maximálna šírka prenášaného pásma je 55MHz, odstup užitočného signálu od šumu (označenie PSRR) je na úrovni 120dB, umožňuje činnosť do 600Ω záťaže pri priemernom harmonickom skreslení 0,00003%. Harmonické skreslenie výstupného signálu takéhoto oscilátora nedosahuje takéto nízke hodnoty z dôvodu, že nelineárny prvok v spätnej väzbe určený na stabilizáciu výstupnej amplitúdy zvyšuje skreslenie výstupného signálu oscilátora